Statut

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie sportowe nosi nazwę : Klub Szachowy „Miedz”, zwana dalej w skrócie K.Sz. „Miedz”.

§2
K.Sz. „Miedz” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i działa zgodnie z ustawa o kulturze fizycznej, prawem o stowarzyszeniach, niniejszym statutem oraz uchwałami Polskiego Związku Szachowego.

§3
Terenem działania K.Sz. „Miedz” jest obszar RP, a siedziba miasto Legnica.

§4
K.Sz. „Miedz” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieokreślony i posiada osobowosć prawna.

§5
K.Sz. „Miedz” używa pieczęci z napisem : Klub Szachowy „Miedz” w Legnicy.

§6
1.Barwami K.Sz. „Miedz” sa kolory : niebieski- czerwony-zielony , każdy o tej samej szerokosci.
2.Godłem K.Sz. „Miedz” jest znak : okrag o białym obwodzie z napisem K.Sz. „Miedz” wraz z trzema pasami o barwach klubu, w centrum w tle wpisana jest sylwetka konika szachowego.
3.Godło K.Sz. „Miedz” jest zastrzeżone.

Rozdział 2
CEL DZIAŁANIA K.Sz. „Miedz”

§7
Celem działania K.Sz. „Miedz” jest organizowanie, propagowanie i rozwijanie szachów.

§8
Do realizacji tych celów K.Sz. „Miedz”:
– organizuje i prowadzi profesjonalne drużyny szachowe,
– organizuje i prowadzi szkolenie,
– organizuje i uczestniczy w imprezach sportowych prowadzonych przez powołane do tego instytucje i zwiazki sportowe,
– propaguje rozwój szachów,
– zapewnia warunki do profesjonalnego uprawiania szachów,
– prowadzi szeroka dzialalnosc gospodarcza wg ogólnych zasad okreslonych w odrebnych przepisach – wypracowany zysk z działalnosci gospodarczej przeznacza w calosci na dzialalnosc sportowa,
– zapewnia własciwa eksploatację przekazanych w użytkowanie obiektów, urzadzeń i sprzetu sportowego,
– organizuje i prowadzi młodzieżowe drużyny szachowe

§9
K.Sz. „Miedz” współpracuje z podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi w każdym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem.

§10
1. K.Sz. „Miedz” może być członkiem krajowych i międzynarodowych zwiazków i organizacji sportowych.
2. O przystąpieniu do związków i organizacji decyduja władze K.Sz. „Miedz”

Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI
§11
1. Członkami K.Sz. „Miedz” moga być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie A.A.Sz „Miedz” moga mieć status :
a/ członka zwyczajnego,
b/ członka wspierajacego,
c/ członka honorowego.

§12
1. Członkami zwyczajnymi K.Sz. „Miedz” moga zostac osoby fizyczne:
a/ majace pełna zdolnosć do czynnosci prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
b/ małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maja ograniczona zdolnosć do czynnosci prawnych,
c/ małoletni poniżej 16 lat majacy ograniczona zdolnosć do czynnosci prawnych za zgoda przedstawicieli ustawowych,
d/ członkostwo zwyczajne następuje poprzez przyjęcie przez Zarzad pisemnej deklaracji.

§13
1. Członkami wspierajacymi K.Sz. „Miedz” sa inne stowarzyszenia, osoby prawne czy fizyczne, które zadeklaruja chęć wspierania działań K.Sz. „Miedz” i opłacania składek członkowskich.
2. Członkostwo wspierajace następuję poprzez przyjęcie przez Zarzad K.Sz. „Miedz” na podstawie pisemnej deklaracji.

§14
1. Członkami honorowymi K.Sz.”Miedz” sa osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla rozwoju szachów.
2. Godnosć członka honorowego K.Sz. „Miedz” nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarzadu.

§15
Członkowie zobowiazuja się do :
a/ przestrzegania postanowień statutu, uchwał oraz regulaminów wewnętrznych K.Sz. „Miedz”,
b/ regularnego opłacania składek członkowskich w wysokosci ustalonej na dany rok przez Zarzad K.Sz. „Miedz”,
c/ czynnego udziału w pracach K.Sz. „Miedz”
d/ godnego reprezentowania K.Sz. „Miedz” i jej barw,
e/ propagowania i popularyzowania szachów,
f/ pozyskiwania nowych członków i sympatyków K.Sz. „Miedz”

§16
1. Członkowie K.Sz. „Miedz” maja prawo do:
a/ uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
b/ wybierania oraz bycia wybieranym do władz K.Sz. „Miedz”,
c/ oceniania władz i wysuwania pod ich adresem wniosków i postulatów,
d/ reprezentowania K.Sz. „Miedz” w imprezach sportowych i spotkaniach,
e/ noszenia odznaki i stroju sportowego w barwach klubu,
f/ korzystania z obiektów i urządzeń sportowych na zasadach ustalonych przez władze K.Sz. „Miedz”,
2. Prawa okreslone w pkt. 1 podpunkt a i b nabywaja członkowie po osiagnięciu wieku 16 lat.

§17
Członkostwo K.Sz. „Miedz” ustaje wskutek:
1. Pisemnego zgłoszenia wystapienia z K.Sz. „Miedz”,
2. Wykluczenia decyzja władz K.Sz. „Miedz”, które może nastapić w przypadku:
a/ popełnienia czynów niegodnych członka K.Sz. „Miedz”
, b/ nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał K.Sz. „Miedz”,
c/ nie opłacania składek członkowskich,
d/ smierci członka K.Sz. „Miedz”.

§18
1. Członkowie występujacy z K.Sz. „Miedz” maja obowiazek uiszczenia należnych i zaległych składek członkowskich.
2. W innym przypadku rezygnacja z członkostwa nie zostanie przyjęta, a członek zostanie wykluczony.

§19
Członkowie K.Sz. „Miedz” moga być wyróżniani i nagradzani według zasad i regulaminów ustalonych przez Zarzad K.Sz. „Miedz”.

§20
Za nieprzestrzeganie statutu, uchwał, regulaminów i zarzadzeń K.Sz. „Miedz” na członków moga być nakładane kary dyscyplinarne:
a/ upomnienia,
b/ nagany,
c/ zawieszenia (czasowego pozbawienia członkostwa),
d/ pieniężna ( wg regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd K.Sz. „Miedz”),
e/ wykluczenie
Postępowanie przeciwko członkom wszczynaja władze K.Sz. „Miedz”, natomiast przeciwko członkom władz prowadzi Komisja Rewizyjna K.Sz. „Miedz”.

Rozdział 4
WŁADZE K.Sz. „Miedz”
§21
1. Władzami K.Sz. „Miedz” sa:
a/ Walne Zebranie Członków K.Sz. „Miedz”,
b/ Zarzad K.Sz. „Miedz” ,
c/ Komisja Rewizyjna,
2. Organem wykonawczym i zarzadzajacym jest Kierownik K.Sz. „Miedz”

§22
1. Walne Zebranie Członków K.Sz. „Miedz” jest najwyższa władza K.Sz. „Miedz”.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§23
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków K.Sz. „Miedz” odbywa się co cztery lata jako Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co roku, jako Sprawozdawcze Zebranie Członków.
3. O terminie, miejscu i porzadku obrad Walnego Zebrania Zarzad K.Sz. „Miedz” powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem. Zamieszczenie komunikatu w srodkach masowego przekazu, powoduje iż zawiadomienie uznaje się za prawidłowe pod warunkiem dotrzymania terminu.

§24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków K.Sz. „Miedz” może być zwołane:
a/ przez Zarzad z własnej inicjatywy,
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c/ na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych K.Sz. „Miedz”
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarzad K.Sz. „Miedz” w terminie do trzech miesięcy od daty uchwały lub zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§25
Walne Zebranie Członków jest prawomocne niezależnie od liczby członków w nim uczestniczacych, jeżeli wszyscy członkowie K.Sz. „Miedz” zostali o jego terminie powiadomieni w sposób prawidłowy.

§26
Walne Zebranie K.Sz. „Miedz”:
1. dokonuje oceny działalnosci K.Sz. „Miedz” i jej władz,
2. uchwala statut oraz zmiany w statucie,
3. nadaje tytuł Honorowego członka K.Sz. „Miedz”,
4. dokonuje wyboru Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
5. podejmuje decyzje o zakupie i zbyciu niruchomości,
6. podejmuje uchwały o likwidacji K.Sz. „Miedz”,
7. uchwala regulamin wyborów do władz K.Sz. „Miedz”,
8. zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy i dokonuje podziału wyniku finansowego,
9. udziela absolutorium dla władz K.Sz. „Miedz”.

§27
Uchwały Walnego Zebrania Członków K.Sz. „Miedz” zapadaja zwykła większoscia głosów, z wyjatkiem uchwał w sprawach:
a/ zmian w statucie – wymagana większosć 2/3 oddanych głosów,
b/ nadania lub pozbawienia tytułu Honorowego Członka K.Sz. „Miedz” – wymagana większosć 2/3 oddanych głosów.
c/ likwidacji K.Sz. „Miedz” – wymagana większosć 2/3 oddanych głosów.

§28
1. Zarzad K.Sz. „Miedz” składa się z:
Prezesa Zarzadu – 1 osoba
Wiceprezesa Zarzadu – 1 osoba
Sekretarza Zarzadu – 1 osoba
Członków Zarzadu – od 1 do 6 osób.
2. Liczbę członków zarzadu K.Sz. „Miedz” ustala się na nie mniejsza niż 4 osoby. Większosć członków Zarzadu musza stanowić osoby o pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych.”
3. Kadencja Zarzadu K.Sz. „Miedz” trwa cztery lata.
4. Zarzad K.Sz. „Miedz” wybierany jest przez Walne Zebranie Członków. Do Zarzadu K.Sz. „Miedz” w trakcie trwania jego kadencji moga być dokooptowani nowi członkowie, lecz ich liczba nie może przekroczyć 2/3 członków pochodzacych z wyboru. Na miejsce członków Zarzadu którzy ustapili w trakcie trwania kadencji Zarzad dokonuje kooptacji nowych członków na wniosek Prezesa Zarzadu.”
5. Zasady pracy Zarzadu K.Sz. „Miedz” ustala regulamin uchwalony przez Zarzad.
6. Członkami Zarzadu K.Sz. „Miedz” nie moga być czynni zawodnicy oraz Kierownik K.Sz. „Miedz”

§29
1. Zarzad K.Sz. „Miedz” zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na dwa miesiace.
2. Do ważności uchwał Zarzadu K.Sz. „Miedz” konieczna jest obecnosć na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.

§30
Do kompetencji Zarzadu K.Sz. „Miedz” należy:
a/ reprezentowanie K.Sz. „Miedz” oraz działanie w jego imieniu,
b/ uchwalanie planów działania i planów finansowych,
c/ zatwierdzanie zasad wynagradzania, regulaminów premiowania i pracy,
d/ ustalanie i zatwierdzanie wysokosci składek członkowskich,
e/ zatwierdzanie regulaminów działania biura K.Sz. „Miedz”,
f/ powoływanie i odwoływanie Kierownika K.Sz. „Miedz”
g/ rozpatrywanie sporów związanych z działalnoscia członków zwyczajnych K.Sz. „Miedz”.
h/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków K.Sz. „Miedz”.

§31
1. Organem Kontrolnym w K.Sz. „Miedz” jest Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

§32
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków i składa się z :
a/ Przewodniczacego – 1 osoba,
b/ Wiceprzewodniczacego – 1 osoba
c/ Członkowie – od 1 do 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustapili w czasie trwania kadencji.
3. Zasady pracy Komisji Rewizyjnej ustala regulamin uchwalony przez Komisję.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie moga być czynni zawodnicy oraz Kierownik K.Sz. „Miedz”.

§33
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności gospodarczej i finansowej K.Sz. „Miedz”
2. Komisja Rewizyjna powinna co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę działalności K.Sz. „Miedz” i sporzadzić protokół z jej wyników, podajac go wiadomosci Zarzadowi K.Sz. „Miedz”.
3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na każdym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

§34
1. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony jej reprezentant ma prawo uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Zarzadu K.Sz. „Miedz” z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach K.Sz. „Miedz”

Rozdział 5
KIEROWNIK K.Sz. „Miedz”
§35
Kierownika K.Sz. „Miedz” powołuje i odwołuje Zarzad.

§36

Do kompetencji Kierownika K.Sz. „Miedz” należy:
a/ zatwierdzanie i zwalnianie pracowników K.Sz. „Miedz”,
b/ podejmowanie decyzji w sprawach działalnosci gospodarczej przez K.Sz. „Miedz”
c/ kierowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnoscia sportowa K.Sz. „Miedz”,
d/ zawieranie umów i zaciaganie zobowiazań w imieniu K.Sz. „Miedz”,
e/ zarządzanie majatkiem i biurem K.Sz. „Miedz”,
f/ reprezentowania K.Sz. „Miedz” wobec kontrahentów, instytucji i zwiazków sportowych,
g/ opracowywanie instrukcji, regulaminów, zakresów działania dla biura K.Sz. „Miedz”.

Rozdział 6
MAJATEK K.Sz. „Miedz”
§37
1. Majatek K.Sz. „Miedz” stanowia ruchomosci i nieruchomosci nabyte oraz fundusze K.Sz. „Miedz”.
2. Majatek K.Sz. „Miedz” zwiększaja:
a/ wpływy z działalności statutowej,
b/ zyski z działalności gospodarczej,
c/ dochody ze zbiórek, loterii i imprez publicznych,
d/ dochody z majatku ruchomego, nieruchomego i praw majatkowych, w tym odsetki bankowe od wkładów pieniężnych.
e/ srodki finansowe przekazywane na wykonanie zadań zleconych,
f/ dobrowolne swiadczenia podmiotów gospodarczych,
g/ dotacje, darowizny, spadki i zapisy osób prawnych i fizycznych, zarówno rzeczowe jak i finansowe, w złotych polskich lub dewizach, niezależnie od miejsca siedziby lub obywatela darczyńcy,
h/ składki członkowskie,
i/ inne wpływy i dochody.
3. K.Sz. „Miedz” posiada następujace fundusze:
a/ fundusz statutowy
b/ fundusz zapasowy

§38
Majątkiem K.Sz. „Miedz” dysponuja władze K.Sz. „Miedz”, zarzadza nim natomiast Kierownik K.Sz. „Miedz”.

§39
Do zawierania umów i składania oswiadczeń woli w imieniu K.Sz. „Miedz” upoważniony jest Kierownik łacznie z co najmniej jedna osoba upoważniona przez Zarzad z zachowaniem wymagań okreslonych w niniejszym statucie.

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§40
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiazania się K.Sz. „Miedz” podejmuje Walne Zebranie Członków większościa 2/3 oddanych głosów.

§41
Uchwała o rozwiazaniu K.Sz. „Miedz” okresla sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majatek K.Sz. „Miedz”.

§42
W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie obowiazujace przepisy.

§43
Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu z moca obowiazujaca od jego przyjęcia przez Walne Zebranie Członków K.Sz. „Miedz” odbyte w dniu 28.03.2001r.